กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2567

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 มีนาคม 2567

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ 2567

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) นิติกรปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    10,840 – 12,650    บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในาทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    10,840 – 12,650    บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในาทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

ผู้สมัครสอบต้องผ่านภาค ก. ของ  ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครหรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

//อัพโหลดรูปถ่าย และไฟล์ภาพหนังสือรับรองการสอบผ่าน ก.พ. พร้อมขั้นตอนสมัคร โปรดเตรียมไฟล์ดังกล่าว//

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 2 เมษายน 2567แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top