สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 มีนาคม 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567


ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัคร

1) อาจารย์ ในสาขาวิชา และอัตรา ดังนี้

– วิชาเอกภาษาอังกฤษ            1        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือภาษาวรรณกรรม หรือสาขาปรัชญา ศาลนา เทววิทยา ทางใดทางหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางการสอนภาษาอังกฤษ ทางภาษาศาสตร์ประยุกตร์

– วิชาเอกภาษาไทย        1        อัตรา

ปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาภาษา วรรณคดี ทางใดทางหนึ่ง ทางการสอนภาษาไทย ทางภาษาไทย 

– วิชาเอกจิตวิทยาการศึกาา        2        อัตรา

ปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางใดทางหนึ่ง ทาางการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาการศึกษา

– วิชาเอกทัศนศิลป์         1        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางทัศนศิลป์

– วิชาเอกศิลปศึกษา        1        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งทางศิลปศึกษา ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์

– วิชาเอกศิลปไทย (จิตรกรรมไทย)       1        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ทางใดทางหนึ่ง ทางทัศนศิลป์ ทางศิลปะ ทางศิลปะไทย

– วิชาเอกศิลปไทย (ลายรดน้ำ)        1        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่งทางทัศนศิลป์ ทางศิลปะ ทางประติมากรรม

– วิชาเอกสถาปัตยกรรมไทย             1        อัตรา

ปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง ทางสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมไทย ทางภูมิสถาปัตยกรรม

– วิชาเอกประติมากรรมไทย        1        อัตรา

ปริญญาโท สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่งทางทัศนศิลป์ ทางประติมากรรม ทางประติมากรรมไทย 

– วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (ละครพระ)            5        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่งทางนาฏยศิลป์ ทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา ทางนาฏศิลป์ ทางนาฏศิลป์ไทย ทางศิลปะการแสดง ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

– วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)        4        อัตรา

ปริญญาโท ในาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่งทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา ทางนาฏยศิลป์ ทางนาฏศิลป์ ทางนาฏศิลป์ไทย ทางศิลปะการแสดง ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

– วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง)        3        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่งทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา ทางนาฏยศิลป์ ทางนาฏศิลป์ ทางนาฏศิลป์ไทย ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

– วิชาเอกการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน        2        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่ง ทางดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา ทางนาฏยศิลป์ ทางนาฏศิลป์ ทางนาฏศิลป์ไทย ทางศิลปะการแสดง ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

– วิชาเอกคีตศิลป์ไทย        2        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง ทางดนตรีคีตศิลป์ไทย ทางดุริยางค์ศิลป์ไทย ทางดุริยางคศิลป์ ทางดุริยางค์ไทย ทางดนตรีไทย ทางดนตรีศึกษา ทางดนตรี

– วิชาเอกดนตรีสากล (เปียโน)            1        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาดุริยางคศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง ทางดนตรีคีตศิลป์สากล ทางมานุษยดุริยางคสากล ทางดุริยางค์สากล ทางดุริยางคศิลป์สากล ทางดุริยางค์ศาสตร์ ทางดนตรีสากล ทางดนตรีศึกษา ทางดนตรี ทางดนตรีวิทยา ทางดนตรีตะวันตก

– วิชาเอกดนตรีสากล (แซกโซโฟน)            1        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาดุริยางคศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง ทางดนตรีคีตศิลป์สากล ทางมานุษยดุริยางคสากล ทางดุริยางค์สากล ทางดุริยางคศิลป์สากล ทางดุริยางค์ศาสตร์ ทางดนตรีสากล ทางดนตรีศึกษา ทางดนตรี ทางดนตรีวิทยา ทางดนตรีตะวันตก

ผู้สมัครไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ให้กรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ bpi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรณีผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบได้ มายื่นในวันสอบภาค ก.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top