ตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2567 จำนวน 330 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2567

ตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2567 จำนวน 330 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2567

 

รายละเอียดข่าว

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

– ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

จำนวน    330   อัตรา 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1) เพศชาย หรือหญิง

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัครสอบ

3) กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร กรณีเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 

4) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถาบันนั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร

5) วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร หรือ ก.พ. รับรองไว้แล้ว ตรวจสอบได้ที่นี่

6) ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่ากำหนดเพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบครั้งนี้ได้

7) ผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด ระยะเวลาการผ่านการทดสอบ ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ดังนี้

7.1) ภาษาอังกฤษ

– TOEIC (Listening and Reading Test)    495    คะแนน

– TOEFL IBT 60 คะแนน

– CU-TEP    60 คะแนน

– IELTS    4.5 คะแนน

7.2) ภาษาจีน

HSK (HANYU SHUIPING KAOSHI) 

– ระดับ 3  240 คะแนน

– ระดับ 4-6  180 คะแนน

7.3) ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี มีเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้น ๆ กำหนด

8) กรณีข้าราชการตำรวจจะสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ จะต้องลาออกจากราชการตำรวจก่อนวันรับสมัคร

9) สำหรับผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบครั้งนี้

10) ฯลฯ

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

วิธีการสอบแข่งขัน

1) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน

** ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด จะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย จำนวน 396 คน **

2) การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับหน้าที่ที่จะบรรจุแต่งตั้ง โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติต่ออาชีพ และปฏิภาณไหวพริบ

วิธีสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ imm.jobthaigov.com โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
(วันที่ 11 มีนาคม เปิดระบบเวลา 10.00 น. และวันที่ 29 มีนาคม จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.

สถานที่สอบ

กำหนดสถานที่สอบข้อเขียน

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพทางจิต

– โรงพยาบาลตำรวจ ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพมหานคร

สถานที่สอบสัมภาษณ์

– สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ        550        บาท

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2567 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        เว็บไซต์สมัครสอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2567แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top