กรมการขนส่งทางราง ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม-10 เมษายน 2567

กรมการขนส่งทางราง ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม-10 เมษายน 2567

 

#1.ตำแหน่งและอัตรา 

1.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500 – 19,250    บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตณ์ วิศวกรรมศาสตร์ ทางระบบขนส่งทางราง ทางวิศวกรรมขนส่ง

1.2 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)         1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500 – 19,250    บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนด ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ จะต้องได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัครสอบ

#2.คุณสมบัติเฉพาะที่สมัครได้

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า และ

ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่นี่

#3.วิธีการและกำหนดการสมัคร

กรมการขนส่งทางราง กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ drt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

#4.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

กรมการขนส่งทางราง กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567

อ่านรายละเอียดประกาศ            |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top