กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2567

กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2567

 

#ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราแรกบรรจุ

1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  (ปริญญาโท)            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500 – 19,250    บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

2) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)            5        อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500 – 19,250    บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

4) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            10        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

6) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

7) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            20        อัตร

อัตราเงินเดือน    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

8) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน            3        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกละ หรือช่างกลการเกษตร

* ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่ง จะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า

** ผู้สมัครจะต้องได้รับคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. ประกาศรับรองไว้ ตรวจสอบที่นี่

#การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

#กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กรมทางหลวง กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top