สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 มีนาคม 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศสอบครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 มีนาคม 2567

 

ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัคร

1) อาจารย์ ในสาขาวิชา และอัตรา ดังนี้

– วิชาเอกภาษาอังกฤษ            1        อัตรา

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาวรรณกรรม หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยนา หรือทางใดทางหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการสอนภาษาอังกฤษ ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์

– วิชาเอกภาษาไทย       2        อัตรา

ปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาไทย ทางใดทางหนึ่ง ทางภาษาไทย ทางการสอนภาษาไทย ทางภาษาและวรรณคดีไทย ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย ทางไทยคดีศึกษา ทางวรรณคดีไทย ทางการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ทางวิธีสอนภาษาไทย ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย  

– วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย       2        อัตรา

ปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือวิจิตรศลิป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่ง ทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา ทางนาฏศิลป์ ทางนาฏศิลป์ศึกษา ทางนาฏศิลป์ไทย ทางนาฏยศิลป์ไทย ทางศิลปะการแสดง ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

– วิชาเอกดุริยางคศิลป์         1        อัตรา

ปริญญาตรี ในสาขาศึกษาศาสตร์หรือวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่ง ทางดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ทางดุริยางค์ไทย ทางดุริยางคศิลป์ไทย ทางดนตรีไทย ทางดนตรีศึกษา

– วิชาเอกดุริยางค์ไทย (เครื่องหนัง)        1        อัตรา

ปริญญาตรี ในสาขาศึกษาศาสตร์หรือวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่งทางดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ทางดุริยางค์ไทย ทางดุริยางคศิลป์ไทย ทางดนตรีไทย ทางดนตรีศึกษา

– วิชาเอกดนตรีสากล (เปียโน)       1        อัตรา

ปริญญาโท ในสาขาศึกษาศาสตร์หรือดุริยางคศาสตร์ หรือวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่ง  ทางดนตรีคีตศิลป์สากล ทางดุริยางค์สากล ทางดุริยางคศิลป์สากล ทางดุริยางค์ศาสตร์ ทางดนตรีสากล ทางดนตรี ทางดนตรีศึกษา ทางดนตรีตะวันตก ทางดนตรีวิทยา

ผู้สมัครไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ให้กรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ bpi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรณีผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบได้ มายื่นในวันสอบภาค ก.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top