กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-30 มีนาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-30 มีนาคม 2567

 

#1.ตำแหน่งและอัตรารับสมัคร

1.1 นักประชาสัมพันธ์            5    อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ  สื่อสารมวลชน หรือบริหารธุรกิจ ทางการตลาดหรือทางการโฆษณาหรือทางการประชาสัมพันธ์หรือ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษ

1.2 นิติกร            3        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

1.3 นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขารัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ หรือนิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือ สาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.4 นักธรณีวิทยา            2        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมธรณี หรือทางวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 

1.5 วิศวกร            3        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา

1.6 นักวิทยาศาสตร์            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือทางจุลวิทยา  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ

1.7 นายช่างเทคนิค        4        อัตรา

เงินเดือน        13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

1.8 ช่างเจาะบ่อบาดาล        2        อัตรา

เงินเดือน        11,280    บาท

ปวช. หรือคึุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่กำหนด

1.9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี            5        อัตรา

เงินเดือน        13,800    บาท

ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาการบัญชี หรือการเงินการธนาคาร

 

1.10 เจ้าพนักงานพัสดุ            1        อัตรา

เงินเดือน        13,800    บาท

ปวส. ทุกสาขาวิชา

1.11 เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล            1        อัตรา

เงินเดือน        13,800    บาท

ปวส. ทุกสาขาวิชา

1.12 เจ้าหน้าที่เทคนิค            1        อัตรา

เงินเดือน        10,430    บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.13 พนักงานห้องทดลอง            1        อัตรา

เงินเดือน        10,430    บาท

มัธยมศึกษาตอนต้น

1.14 พนักงานพัฒนาน้ำบาดาล        4        อัตรา

เงินเดือน        10,430    บาท

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 มี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานฯ

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

#2.กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 16-30 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567

#3.รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ระยะเวลาการจ้างงาน ไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีก

ประกาศรับสมัคร               |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top