“รัดเกล้า” แจง กมธ.ประชุมกลั่นกรองร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด นัดประชุมพิเศษอีกครั้งพรุ่งนี้ ก่อนส่งเข้าสภาลงมติเห็นชอบวาระ 2-3 ให้ทัน 27 มี.ค.นี้ ก่อนปิดสมัยประชุม

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี โฆษกประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการใช้เวลาในการประชุมนานกว่าที่คาดไว้ เพราะในโค้งสุดท้ายของการกลั่นกรอง มีการนำเนื้อหาทั้งหมดที่คณะกรรมาธิการได้ทำงานร่วมกันมากว่า 3 เดือน มาย้อนพิจารณา มีการทบทวนในหลายจุดยืนและหลายรายละเอียดของการตัดสินใจเลือกใช้ภาษา เพื่อให้มั่นใจว่าครบถ้วน สมบูรณ์ รอบคอบ และถูกต้องที่สุด

สำหรับขั้นตอนสุดท้าย คือการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อคิดเห็นที่มีเพิ่มเติมเพียงบางส่วนในวันนี้ ไปปรับแก้ฉบับร่างฯ ที่ได้เตรียมไว้เกือบสมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นทันการประชุม ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นการประชุมรอบพิเศษเพื่อรับรองฉบับร่างฯ โดยเฉพาะ ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

นางรัดเกล้า ระบุในช่วงท้ายว่า “ภายหลังจากคณะกรรมาธิการมีมติเห็นชอบและรับรองฉบับร่างฯ แล้ว จะนำเสนอ พ.ร.บ. บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ 2 และ 3 โดยเป้าหมายของเราคือให้ทันในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ก่อนสภาปิดสมัยการประชุมครั้งนี้ หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ ฉบับร่างฯ ก็จะสามารถเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป”