กรุงเทพมหานคร ประกาศสอบคัดเลือกผู้พิการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2567

กรุงเทพมหานคร ประกาศสอบคัดเลือกผู้พิการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 9 เมษายน 2567


#1. ตำแหน่งและคุณสมบัติ

1.1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            7        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

1.2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            7        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

1.3 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            2        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

1.4 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับระดับวุฒิการศึกษา

ระหว่าง 9,400 – 11,500    บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

– ความพิการทางการมองเห็น เฉพาะตาเห็นเลือนราง

– ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

– ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

– ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

– ความพิการทางสติปัญญา

– ความพิการทางการเรียนรู้

– ความพิการทางออทิสติก

* ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ฯ *

ผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันตามที่ ก.ก. หรือ ก.พ. ประกาศรับรอง ตรวจสอบได้ที่นี่ 

#2. การรับสมัครสอบ

2.1 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 9 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.2 ผู้สมัครจะต้องเตรียมไฟล์รูปภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เพื่ออัพโหลดในขั้นตอนการสมัคร

2.3 ผู้สมัครไม่อัพโหลดภาพถ่ายจะไม่สามารถสมัครได้

#3. รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 อัตรา

กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

อ่านรายละเอียดประกาศ        |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top