กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567

 

กรมคุมประพฤติ ประกาศรับสมัครงาน 2567 

ตำแหน่งข้าราชการ

1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.1 พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

– บรรจุครั้งแรก  35    อัตรา

– เงินเดือน    16,500 – 18,150        บาท

–  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาอาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 

1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

– บรรจุครั้งแรก  5    อัตรา

– เงินเดือน    16,500 – 18,150    บาท

– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

1.3 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

– บรรจุครั้งแรก  1    อัตรา

– เงินเดือน    16,500 – 18,150    บาท

– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

1.4 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

– บรรจุครั้งแรก  1    อัตรา

– เงินเดือน    16,500 – 18,150    บาท

– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

1.5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

– บรรจุครั้งแรก  2    อัตรา

– เงินเดือน    12,650 – 13,920    บาท

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาการบัญชี

1.6 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

– บรรจุครั้งแรก  1    อัตรา

– เงินเดือน    12,650 – 13,920    บาท

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา

ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรองไว้แล้ว โดย ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาสมัครสอบราชการ ที่นี่

2. การสมัครและวิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ไฟล์ประกาศรับสมัคร                        |                        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top