กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 102 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2567

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 102 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2567


สมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2567 กรมราชทัณฑ์ 

1. ตำแหน่งข้าราชการที่จะบรรจุ

– นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ            32        อัตรา

อัตราเงินเดือน    16,500 – 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสัวงคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

– นักจิตวิทยาปฏิบัติการ            26        อัตรา

อัตราเงินเดือน    16,500 – 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก 

– เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน            14        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,930 –  13,920     บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกาาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา

– อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน            30        อัตรา

อัตราเงินเดือน    9,560 – 18,150        บาท

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 ขึ้นไป ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์

(ผู้สมัครตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แต่ให้สอบภาค ก. พิเศษ)

ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ หรือสูงกว่า

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว โดย ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครงานราชการ ที่นี่

2. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ correct.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดประกาศรับสมัคร

กรมราชทัณฑ์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                 |                ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top