การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567

 

งานการไฟฟ้านครหลวง 2567 

1. ตำแหน่งและอัตรารับสมัคร

1.1 นักการตลาด 5

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาโท ทางการลาด โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด

1.2 วิศวกรไฟฟ้า 4

จำนวน 26    อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (ระบบไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ ฯลฯ

1.3 วิศวกรโยธา 4

จำนวน     2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง ทางวิศกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธาโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 วิศวกรเครื่องกล 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมยานยนต์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1.5 วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1.6 นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน)

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางการพัฒนาสังคม ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1.7 บุคลากร 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ

1.8 นักฝึกอบรม 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม

1.9 นิติกร 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

1.10 นักประชาสัมพันธ์ 4

จำนวน     1    อัตรา

ปริญญาตรีทางการประชาสัมพันธ์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางการโฆษรา ทางการกระจายเสียง ทางการภาพยนตร์และภาพนิ่ง ทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

1.11 เลขานุการ 4

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาตรี ทางศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตณ์ ครุศาสตร์

1.12 นักบัญชี 4

จำนวน     10    อัตรา

ปริญญาตรี ทางการบัญชี

1.13 นักการเงิน 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางการบัญชี

1.14 นักประมวลผลข้อมูล 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ทางวิทยาการข้อมูล

1.15 สถาปนิก 4

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม

1.16 นักบริหารงานพัสดุ 4

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาตรี ทางการจัดการโลจิสติกส์

1.17 นักรังสีการแพทย์ 4

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค

1.18 พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางการพยาบาล

1.19 ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

จำนวน    5    อัตรา

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

1.20 ช่างเทคนิคสายอากาศ 3

จำนวน    13    อัตรา

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

1.21 ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3

จำนวน    2    อัตรา

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

1.22 ช่างเทคนิคโยธา 3

จำนวน    2    อัตรา

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา

1.23 ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

จำนวน    3    อัตรา

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคพลังงาน เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ผู้สมัครที่ใช้วุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ที่ กฟน. กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. TOEIC แบบ Personal ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

3. IELTS ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

4. TOEFL แบบ Internet based Test (iBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

5. TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

2. การรับสมัครสอบ

การไฟฟ้านครหลวง กำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ mea.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กฟน. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมรายละเอียดเนื้อหาวิชาสอบ พร้อมวันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ไฟล์ประกาศรับสมัคร           |            สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง 2567แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top