สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 423 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 423 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2567

 

เปิดสอบ “ครูอาชีวะ 2567” จำนวน    426    อัตรา

เปิดสอบครูผู้ช่วย 56 กลุ่มวิชา ค่าตอบแทนตามระดับหลักสูตรวุฒิการศึกษา ระหว่าง 16,560 – 19,460 บาท 

1. กลุ่มวิชา หรือทาง และตำแหน่ง

– ภาษาไทย 

จำนวน    9        อัตรา

– ภาษาอังกฤษ    

จำนวน 10 อัตรา

– สังคม

จำนวน   8    อัตรา

– คณิตศาสตร์

จำนวน    8    อัตรา

– พลศึกษา

จำนวน    6    อัตรา

– วิทยาศาสตร์ทั่วไป

จำนวน    7    อัตรา

– ชีววิทยา

จำนวน    1    อัตรา

– ฟิสิกส์

จำนวน    1    อัตรา

– ช่างยนต์        

จำนวน    31        อัตรา

– ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

จำนวน        19    อัตรา

– ช่างเชื่อมโลหะ

จำนวน    5    อัตรา

– ช่างต่อเรือ    

จำนวน    2    อัตรา

– ช่างไฟฟ้ากำลัง

จำนวน    46        อัตรา

– ช่างอิเล็กทรอนิสก์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม

จำนวน    11    อัตรา

– ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม

จำนวน    2    อัตรา

– ปิโตรเคมี

จำนวน        1        อัตรา

– ช่างก่อสร้างและโยธา

จำนวน        14        อัตรา

– สถาปัตยกรรม

จำนวน        6        อัตรา

– เทคนิคคอมพิวเตอร์

จำนวน    10    อัตรา

– เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

จำนวน    5    อัตรา

– ตัวถังและสีรถยนต์

จำนวน    2    อัตรา

– เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

จำนวน    3    อัตรา

– การบัญชี

จำนวน    18    อัตรา

– การเลขานุการ

จำนวน    5    อัตรา

– การเงินและการธนาคาร

จำนวน    1    อัตรา

– การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

จำนวน    3    อัตรา

– การตลาด

จำนวน    18    อัตรา

– การจัดการโลจิสติกส์

จำนวน    14    อัตรา

– ภาษาจีน    

จำนวน    10    อัตรา

– คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน    15    อัตรา

– พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม

จำนวน    6    อัตรา

– ปฐพีวิทยา

จำนวน    2    อัตรา

– เกษตรศาสตร์

จำนวน    1    อัตรา

– ช่างกลเกษตร

จำนวน    3    อัตรา

– เทคโนโลยีภูมิทัศน์

จำนวน    1    อัตรา

– สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์

จำนวน    17    อัตรา

– เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จำนวน    9    อัตรา

– การเดินเรือ

จำนวน    2    อัตรา

– อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

จำนวน    9    อัตรา

– ศิลปการดนตรี

จำนวน    2    อัตรา

– วิจิตรศิลป์

จำนวน    1    อัตรา

– คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

จำนวน    6    อัตรา

– เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ

จำนวน    1    อัตรา

– การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย

จำนวน    2    อัตรา

– อาหารและโภชนาการ

จำนวน    12    อัตรา

– อุตสาหกรรมอาหาร

จำนวน    4    อัตรา

– คหกรรมศาสตร์

จำนวน    7    อัตรา

– ผ้าและเครื่องแต่งกาย

จำนวน    21    อัตรา

– เสริมสวย

จำนวน    2    อัตรา

– การโรงแรม

จำนวน    4    อัตรา

– การจัดประชุมและนิทรรศการ

จำนวน    1    อัตรา

– เทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง

จำนวน    1    อัตรา

– ยานยนต์สมัยใหม่

จำนวน    14    อัตรา

– อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

จำนวน    2    อัตรา

– การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ

จำนวน    1    อัตรา

– การบินและโลจิสติกส์

จำนวน    1    อัตรา

คุณวุฒิทางการศึกษาแต่ละตำแหน่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน    16,560    บาท

คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน    17,380    อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ปริญญาตรี 4 ปี อัตราเงินเดือน    17,380    บาท

คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน    19,460    บาท

2. กำหนดการรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่งวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ vec.thaijobgov.com 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม               |            ระบบสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top