สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

 

ป.ป.ช. ประกาศสอบราชการ 

1. ตำแหน่งและอัตรารับสมัคร

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ

จำนวน 4 อัตรา 

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ  19,250 บาท

 – ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

– ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิตามที่ ก.พ. ประกาศรับรอง [ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ]

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

2. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ nacc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

ป.ป.ช. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

ไฟล์ประกาศรับสมัคร          |            – ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top