“พวงเพ็ชร” ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน หวังขับเคลื่อนให้รู้เท่าทันข่าวปลอม

“พวงเพ็ชร” ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน หวังขับเคลื่อนให้รู้เท่าทันข่าวปลอม

“พวงเพ็ชร” ชี้ ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน สนับสนุนปฏิญญาดานัง หวังสื่อช่วยขับเคลื่อนพลเมืองอาเซียนมีภูมิรู้เท่าทันข่าวปลอม 

วันที่ 22 กันยายน 2566 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับเวียดนามประเทศเจ้าภาพ คือ นายเหงียน แทน ลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนาม ณ นครดานัง ประเทศเวียดนาม 

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ สร้างและกำหนดรูปแบบเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งมีทั้งโอกาสและความท้าทาย ประเทศไทยจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วยแนวคิด 3I (สามไอ) เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ได้แก่ 

1. Informative หรือการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

2. Intelligent หรือการพัฒนาคนให้มีความฉลาดเท่าทันในการใช้สื่อ 

3. Inclusive หรือการส่งเสริมให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงทุกคนทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้น 

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งนี้ ยังได้สนับสนุนปฏิญญาดานังเรื่อง “สื่อ” จากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียน ที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง มีเป้าหมายให้สื่อมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้พลเมืองอาเซียนมีภูมิรู้ มีความรู้เท่าทัน ทำให้ประชาชนรู้จักคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ว่าข้อมูลนั้นจริงหรือเท็จ

ทางด้าน นายเหงียน แทน ลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนาม ประธานการประชุม ได้กล่าวชื่นชมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย ว่าเป็นรัฐมนตรีหญิงแกร่งหนึ่งเดียวในการประชุมครั้งนี้ และเชื่อว่าประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างอาเซียนที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัว และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มากที่สุด.

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top