MEA ลงนามสัญญาซื้อขายหม้อแปลงจำหน่ายชนิด ซีเอสพี ร่วมกับ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

MEA ลงนามสัญญาซื้อขายหม้อแปลงจำหน่ายชนิด ซีเอสพี ร่วมกับ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

วันนี้ (21 กันยายน 2566) นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายหม้อแปลงจำหน่าย ระหว่าง MEA กับ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) โดยหม้อแปลงจำหน่าย เป็นชนิดซีเอสพี (Completely Self-Protected Type) 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ์ 225 กิโลโวลต์แอมแปร์ แรงดันด้านปฐมภูมิ 24 กิโลโวลต์ แรงดันด้านทุติยภูมิ 416/240 โวลต์ จำนวน 578 ชุด ตามสัญญาเลขที่ MP6-8975-BGA ระหว่าง MEA กับ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Auditorium อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย 

ทั้งนี้ MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยการลงนามสัญญาซื้อขายหม้อแปลงจำหน่ายชนิด ซีเอสพี ร่วมกับ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา จากประสบการณ์ด้านการผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย และความมั่นคงสูง ทำให้มั่นใจได้ว่า MEA จะสามารถเสริมสร้างเสถียรภาพในระบบจำหน่ายไฟฟ้าสอดรับกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ตามวิสัยทัศน์ พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

#ลงนามสัญญา #หม้อแปลงจำหน่าย #ถิรไทย 

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top