MEA ร่วมงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน  Sustainability Expo 2023 (SX2023)

MEA ร่วมงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ว่าที่ ร.อ. ศิริพงษ์ สนานคุณ ผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่าย MEA การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา และว่าที่ ร.ต. ชาญนลิน โพธิ์ประยูร วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย MEA

ได้รับเกียรติทำหน้าที่พิธีกรของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะทำงาน Change for Good โดยมีคณะทำงาน Change for good ของ MEA เข้าร่วมงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023) ภายในงานมีกิจกรรมถอดรหัสการ “ลงมือทำ” เพื่อร่วมสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” Good Balance, Better World นอกจากนี้ MEA พร้อมคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ได้นำเสนอโครงการมอบเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ภายใต้โครงการ “MEA มอบปั๊มน้ำ Solar Cell เพื่อโคก หนอง นา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” สำหรับแก้ปัญหาการขาดน้ำเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

MEA พร้อมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goal (SDGs ) กับ 17 เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น (Change for Good) นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึก เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคม และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Design) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI

#SDGsforAlL #SEPtoSDGs #SDGs #BCGtoSEDZ #ChangeforGood #๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top