ประชาชนหนองไข่น้ำฟ้องศาลปกครองถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าขยะ

ประชาชนหนองไข่น้ำฟ้องศาลปกครองถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าขยะ

ชาวบ้านหนองไข่น้ำ สระบุรี ยื่นฟ้อง กกพ. ต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าขยะตั้งกลางพื้นที่ชุมชนเสี่ยงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตชุมชน

10 ต.ค. 2566 ฝ่ายสื่อสารของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) รายงานว่าวันนี้ศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานคร เครือข่ายชาวบ้านตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 57 คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟขยะ RDF ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ เพื่อคุ้มครองสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และสิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน

การยื่นฟ้องคดีในวันดังกล่าวนี้ เครือข่ายชาวบ้านตำบลหนองไข่น้ำ ร่วมกับทนายความจาก EnLAW มีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตรวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ที่ กกพ. ออกให้แก่บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งชุมชนเห็นว่าเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีที่กำหนดให้พื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำเป็นเขตที่ดินประเภทชุมชน ที่มีข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ขัดต่อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะตามประกาศของ กกพ. ที่กำหนดให้ต้องมีระยะห่างจากพื้นที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 300 เมตร และขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่องทำเลที่ตั้งโรงงานที่ต้องมีบริเวณเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ และไม่มีการให้ข้อมูลของโครงการล่วงหน้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะหนองไข่น้ำ หรือ “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ด้วยวิธีการแปรสภาพเป็น RDF และการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ณ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กำลังการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 9.5 เมกะวัตต์” เป็นโครงการของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมีบริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเอกชนผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการ

ตัวแทนเครือข่ายฯ ที่มาร่วมยื่นฟ้อง แสดงข้อห่วงกังวลว่า พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะอยู่กลางพื้นที่ชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร หากมีการดำเนินการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากฝุ่นขี้เถ้าหนักและเบาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง รวมถึงสารเคมีอันตรายต่าง ๆ และมลพิษทางกลิ่นและเสียงจากการประกอบกิจการของโรงไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่จึงได้รวมตัวในนาม“เครือข่ายชาวบ้านตำบลหนองไข่น้ำ” เพื่อร่วมกันติดตามตรวจสอบการการดำเนินโครงการฯ และใช้สิทธิแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และคัดค้านโครงการฯ ต่อ กกพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 แต่ กกพ. กลับไม่รับฟังเสียงของชุมชน

และยังคงมีคำสั่งออกใบอนุญาต โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งโครงการที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย และวิถีชีวิตประชาชน เครือข่ายชาวบ้านตำบลหนองไข่น้ำจึงจำเป็นต้องเดินทางมาใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันนี้

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่เฟซบุ๊ก : ทวิตเตอร์ : LINE ไอดี = @prachataiแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top