อนุมัติพื้นที่ชุ่มน้ำ “ทุ่งหนองแด” จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ปี 2569

อนุมัติพื้นที่ชุ่มน้ำ “ทุ่งหนองแด” จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ปี 2569

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติยกเว้นมติ ครม. วันที่ 3 พ.ย. 2552 และ 12 พ.ค. 2558 เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ทุ่งหนองแด เพื่อเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ในปี 2569

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติยกเว้นมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับพื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ทุ่งหนองแด” ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมส่งมอบพื้นที่ให้แก่สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Produces: AIPH) ซึ่งมีกำหนดการต้องส่งมอบพื้นที่ 6 เดือน ก่อนพิธีเปิดงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 (ต้องส่งมอบพื้นที่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569)

สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 จัดขึ้นที่ทุ่งหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่จัดงาน 1,030 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น 1,009 ไร่ 25 ตารางวา ซึ่งต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ก่อนการดำเนินการเข้าเตรียมพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดงานร่วมกันพิจารณากำหนดแผนการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างและพืชพรรณนานาชนิดภายหลังสิ้นสุดมหกรรมพืชสวนโลกให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยอาจพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์ (botanic gardens) ประจำจังหวัดในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ และปรับปรุงทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่นในภาพรวมให้เป็นปัจจุบันด้วย.

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top