MEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน สนองนโยบาย มท. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ขยายเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็น ไม่เกิน 3 เดือน

MEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน สนองนโยบาย มท. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ขยายเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็น ไม่เกิน 3 เดือน

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1) สามารถค้างค่าไฟได้ ในจำนวนเดือนที่มากขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 

– ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1) ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน

-ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นไม่เกิน 3 เดือน 

-เริ่มโครงการตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2566 – 13 พฤศจิกายน 2567 (12 เดือน)

กลุ่มที่ 2 

– ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1) ที่มียอดการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ 300 บาทต่อเดือน แต่ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน

-ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นไม่เกิน 3 เดือน 

-เริ่มโครงการตั้งแต่ 14 มกราคม – 13 เมษายน 2567 (3 เดือน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวงMEA, Line: MEA Connect  (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ, X: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 

#ขยายเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้า

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข 

#MOI #MEA #การไฟฟ้านครหลวงแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top