กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์)        1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

2) นักโภชนาการปฏิบัติการ                2            อัตรา

เงินเดือน     15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

3) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ                1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

4) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ            2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ 

5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            6    อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

6) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

7) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

8) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                3            อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            9        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

10) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            1        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

11) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบบรรจุข้าราชการ คลิกที่นี่

วิธีการสมัครสอบ

กรมการแพทย์ กำหนดให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน   430    บาท

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                |                ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top