กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)         12        อัตรา

เงินเดือน    17,500 – 19,250        บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        3        อัตรา

เงินเดือน        15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            5        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

4) เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน            6        อัตรา

เงินเดือน        11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            8       อัตรา

เงินเดือน        11,500 – 12,650     บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัครสอบ หรือสูงกว่า ภายในวันสอบสัมภาษณ์ (นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

ผู้สมัครสอบต้องจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง <ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครราชการ>

กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dft.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                |                ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top