ราชทัณฑ์แจง ปมทนายขอไฟล์ภาพวงจรปิดวันที่ บุ้ง เสียชีวิต

ราชทัณฑ์แจง ปมทนายขอไฟล์ภาพวงจรปิดวันที่ บุ้ง เสียชีวิต

ราชทัณฑ์ ชี้แจง ปมทนายขอไฟล์วงจรปิดวันที่ บุ้ง เสียชีวิต ยืนยันให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้แต่ให้ไฟล์กลับไปไม่ได้

 

กรมราชทัณฑ์ออกเอกสารชี้แจง วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น. ระบุว่า ตามที่นายกฤษฎางค์ นุตจรัส หรือทนายด่าง ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่องการดูกล้องวงจรปิดว่า ทางทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ขอเวลารวบรวมและใช้เทคนิคเบลอหน้าผู้ไม่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งให้ทนาย ยังคงมีความเห็นใจทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แต่มองว่าเป็นภาพที่มีความยาวไม่มาก โดยให้เวลาแค่ 4 วัน และในวันศุกร์ที่  24 พ.ค.จะมารับคลิปดังกล่าว นั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนชี้แจงต่อสังคมว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 กรมราชทัณฑ์  ได้นัดหมายให้ญาติหรือทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากญาติของนางสาวเนติพร เสน่ห์สังคม เข้ารับเอกสารประวัติการรักษานางสาวเนติพรฯ ผู้เสียชีวิตขณะอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในวันดังกล่าว นางสาววีรดา  คงธนกุลโรจน์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากพี่สาวของนางสาวเนติพรฯ ได้เข้ารับเอกสารสำเนาประวัติการรักษาของนางสาวเนติพรฯ ในเวลา 09.30 น. และนายกฤษฎางค์ นุตจรัส หรือทนายด่างและนางสาวกุณฑิกา นุตจรัส เดินทางมาสมทบกับนางสาววีรดาฯ ในห้วงเวลา 12.30 น. ทั้งนี้ทนายความทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าหารือกับผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการขอไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้แจ้งว่ายินดีอนุญาตให้ญาติ หรือทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากญาติของนางสาวเนติพรฯ สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไป ซึ่งนายกฤษฎางค์ฯ ได้ปฏิเสธการดู และยืนยันจะขอไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิด โดยให้เวลา 4 วัน และจะมารับไฟล์ภาพดังกล่าว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ชี้แจงแล้วว่า การขอไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด รวมถึงต้องพิจารณาความเปราะบางของข้อมูลที่อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิผู้เสียชีวิต กรณีหลุดเผยแพร่จะเกิดความเสียหายต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวได้ รวมทั้งเพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังที่อยู่ในภาพวงจรปิดดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการประสาน และติดต่อบิดา-มารดา เพื่อจะเชิญมาดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ต่อไป

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ยังคงปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายอย่างชัดเจน อาทิ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 และข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) (ข้อกำหนดแมนเดล่า – Mandela Rules) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2565.

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top