MEA ร่วม สนย. ลงพื้นที่เน้นย้ำความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

MEA ร่วม สนย. ลงพื้นที่เน้นย้ำความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

MEA ร่วม สนย. ลงพื้นที่เน้นย้ำความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top