MEA ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

MEA ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (10 มิถุนายน 2567) นายเที่ยง สิงหนุวัฒนะ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางบัวทอง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยพนักงาน MEA ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ โบกธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง ตลอดจน MEA ได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่บูรณาการระบบไฟฟ้าประจำจุดสำคัญต่าง ๆ เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ตลอดการจัดกิจกรรม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#กิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

#โครงการเฉลิมพระเกียรติ

#รวมใจภักดิ์ทำความดีเพื่อในหลวง

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top