กรุงเทพมหานคร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2567

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2567

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน    3    อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ           

จำนวน        20        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฎิบัติการ

จำนวน            2        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    

จำนวน        7        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

5. นักบัญชีปฏิบัติการ            

จำนวน        1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

6. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

จำนวน        4        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

7. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

จำนวน        5        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

8. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

จำนวน        4        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน        4        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

10. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน        5        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

11. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

จำนวน        7        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย์ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ หรือทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

12. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

จำนวน            1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

13. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

จำนวน        12        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ การแพทย์แผนไทย หรือวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

14. นิติกรปฏิบัติการ        

จำนวน        1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

15. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

จำนวน        1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตสร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

16. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวน             1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

17. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

จำนวน            1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

18. สถาปนิกปฏิบัติการ

จำนวน            5        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

19. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน

จำนวน        5        อัตรา

เงินเดือน    10,340 – 12,650     บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

20. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน            3        อัตรา

เงินเดือน    10,340 – 12,650     บาท

ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

21. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน        17        อัตรา

เงินเดือน    10,340 – 12,650     บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้ัาง

รับเฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ของกรุงเทพมหานคร หรือ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. แล้วภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.ก. หรือ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรองไว้แล้ว ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์   ksb.bangkok.go.th  ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                   |                ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top